title_def https://sport-liga.sk/images/sports/squash.png
registrovaných
aktívnych
hráčov
117
 

Všeobecné pravidlá serveru

 Vymedzenia

 1. Ako webová stránka sa myslí stránka https://sport-liga.sk/ a jej aliasy.
 2. Všetky súťaže na webovej stranke sú bezplatné súťaže.
 3. Zúčastniť súťaží na webovej stranke sa môžu ako amatérski tak aj profesionálni hráči bez obmedzenia.

 

 Prihlásenie a odhlásenie do súťaže

 1. Prihlásiť do súťaže sa môže každý užívateľ zaregistrovaný na web stránke.
 2. Registrácia na web stránku je bezplatná a prebieha vyplnením registračného formulára v sekcii registrácia
 3. Zaregistrovaný hráč si môže vyberať, do ktorých súťaží sa chce prihlásiť.
 4. Prihlásením do súťaže účastník súhlasí s tým, že sa jeho osobné údaje budú zobrazovať ostatným hráčom za účelom vzájomného kontaktovania sa.
 5. Registráciou do súťaže bude mať hráč umožnené zúčastniť sa nasledovného hracieho kola (v niektorých prípadoch aj aktuálneho hracieho kola).
 6. Termín dokedy je potrebné zadat všetky výsledky ako aj termín začiatku kola je uverejnený na stránke v sekcii moje vysledky
 7. Zrušit svoje konto, alebo odhlásiť sa z jednotlivých súťaží môžete kedykoľvek v sekcii profil

 

 Pyramidovy herný systém

 1. Pod pyramídovým systémom rozumej že sa hrá systémom, kde sa vytvoria zostupne ligy od najvyššej (liga A) až po najnižšiu (označenie v závislosti od počtu hráčov). Ligy rozdelené nasledovne A 1.skupina, v lige B sú tak 2 skupiny, v lige C 4 skupiny a v ostatných ligách po 8 skupín.
 2. Skupiny sú 5-členné, vo vínimočných prípadoch môže byť skupina aj 6.členná
 3. Hráči sa po skončení kola zoradia podľa dosiahnutých výsledkov.
 4. Z každej ligy na konci mesiaca zostupujú hráči na posledných dvoch miestach, pokiaľ sa nejedná o skupinu z najnižšej ligy. Pokial je skupina 6. členná vypadáva aj hráč na 4.mieste.
 5. Do vyššej ligy postupuje hráč, ktorý skončil prvý v skupine, pokiaľ sa nejedná o najvyššiu skupinu, kde hráči nepostupujú alebo o skupiny E, F, G..., kde postupujú vždy dvaja hráči.
 6. V nových skupinách sú hráči rozdelení do 5tich košov podľa svojho ratingu. Následne náhodne z košov budú hráči vyberaní do jednotlivých skupín.
 7. Ak je v lige menej hráčov ako je maximálny počet hráčov, tak sa hráči doplnia vypadávajúcimi hráčmi a hráčmi z nižšej ligy, pokiaľ taká existuje.

 

 Dlhodobý rating

 1. Hráč získava dlhodobý rating pre každú súťaž zvlášt v závislosti od svojich dosahovaných výsledkov ako aj sily súperov s ktorými hrá.
 2. Dlhodobý rating sa zobrazuje v aktuálnom poradí hráčov.
 3. Rating sa počíta podľa vzorca Rn=Ro+Kx(W-We), pričom K je premenná (viď jednotlivé športy), Rn je nový rating, Ro starý rating, W je výsledok hry 1 pre výhru a 0 pre prehru a We je očakávaný výsledok.
 4. Očakávaný výsledok sa počíta ako We=1/(10^(-dr/400)+1), pričom dr je rozdiel v ratingu hráčov.
 5. Každý novo zaregistrovaný hráč získava rating 1000.
 6. Minimálny rating je 800. Hráčom, ktorých rating klesne pod 800 bude opäť pridelený rating 800.
 7. Rating sa vyhodnocuje vždy po skončení kola.

 Mŕtva duša

 1. Mŕtva duša je hráč, ktorý sa odhlási zo súťaže alebo zruší svoje konto na stránke v sekcii profil
 2. Hráč sa môže odhlásiť zo súťaže na webovej stránke v sekcii profil
 3. Hráč môže zrušiť svoje konto na webovej stránke v sekcii profil
 4. Mŕtvou dušou v súťaži sa stane hráč, ktorý nezapíše žiaden výsledok v dvoch po sebe idúcich mesiacoch v tej istej súťaži.
 5. Mŕtva duša prehrá všetky svoje zvyšné neodohrané zápasy v súťaži výsledkom S:3.
 6. Mŕtva duša ďalej nie je rozlosovaná do súťaže.

 

 Prerušenie účasti v squashovej lige

 1. Hráči môžu prerušiť svoju účasť v squashovej lige
 2. Maximálna doba prerušenia je 9 mesiacov od začiatku prerušenia, po tejto dobe hráč sa môže vrátiť už len do poslednej ligy
 3. Po návrate hráča z prerušenia sa hráč môže vrátiť maximálne do do ligy o 1 level nižšie ako bol v čase prerušenia, okrem návratu z ligy A, keď sa vracia do ligy C
 4. Hráčov hrajúci poslednú a predposlednú ligu nemôžu prerušiť účasť v squashovej lige, keďže sa môžu navrátiť len do poslednej ligy
 5. Prerušiť účasť hráč môže v sekcii profil
 6. Navrátiť sa hráč môže v sekcii moje výsledky
 7. Do konca roku 2013 umožňujeme hráčom z líg A-D, ktorí prestali hrávať squashovú ligu v čase keď toto pravidlo nebolo v platnosti, vrátiť sa do ligy o 1 level nižšie ako hráč bol v čase keď odohral svoj posledný squashový zápas, keďže nemali možnosť prerušiť svoju účasť.

 

 Dodatok

 1. V prípade, že hráči zadajú do tabuľky rozdielne výsledky, bude obidvom zápas skontumovaný. V takomto prípade použite reklamačný formulár na kontaktovanie admina pre upozornenie na nekorektnosť hráča pred ukončením kola.
 2. Hráči po odohratí zápasu zadávajú svoje výsledky do tabuľky v časti Moje vysledky na webovej stránke.
 3. V prípade, že hráč bude na stránke akýmkoľvek spôsobom porušovať stanovené pravidlá alebo zásady fair-play či ich ducha, môže byť organizátorom bez zo súťaže vylúčený s okamžitou platnosťou.
 4. Organizátorom súťaže je spoločnosť Simple 9, s.r.o., Martinengova 6, Bratislava.
 5. Organizátorovi súťaže neplynú z tejto súťaže žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom súťaže, rovnako účastník nemá voči organizátorovi žiadne povinnosti ani záväzky.
 6. Organizátor môže kedykoľvek podľa vlastného usúdenia ligu zrušiť alebo pozastaviť.
 
 

Pravidlá súťaže "Squashová liga"

 Vymedzenia

 1. Tieto pravidlá vychádzajú zo všeobecných pravidiel servera
 2. Tieto pravidlá sa týkajú súťaží "Squashová liga Bratislava", "Squashová liga Košice", "Squashová liga Žilina", "Squashová liga Nitra", "Squashová liga Martin", "Squashová liga Poprad"

 

 Herný systém

 1. Squashová liga sa hrá od 1.septembra až do 30. júna nasledujúceho roku nepretržite.
 2. Hracie kolo trvá od 1.dňa v mesiaci po posledný deň v mesiaci. Za sezónu sa stihne odohrat 10 kôl.
 3. Zaregistrovaní hráči sú zaradení do 5-členných skupín, každý hráč by tak mal odohrať počas mesiaca 4 zápasy so svojimi súpermi v skupine.
 4. Los nového kola prebehne vždy v prvý deň ďaľšieho kola
 5. Hrá sa pyramídovým herným systémom
 6. Hráč, ktorý vyhrá zápas získava 1 bod, prehrávajúci získava 0 bodov.
 7. Pre poradie v skupine je prvým kritériom počet dosiahnutých bodov, druhým je dosiahnuté skóre, tretím je vzájomný zápas, štvrtým dlhodobý rating a piatym kritériom je lós.
 8. Miestom hry je squashový kurt v meste, pokiaľ sa hráči nedohodnú inak.
 9. Zápas sa hrá na 3 víťazné sety bez strát do 11 (dvojbodový rozdiel).

 Výsledky a rating

 1. Výsledky sa zadávajú v tvare „počet vyhratých setov hráča : počet prehratých setov hráča“ z možností 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 1:3 alebo 0:3. Okrem toho je možné zadať aj výsledky v tvare 3:S a S:3.
 2. Výsledok 3:S znamená skontumovaný zápas súpera a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 3:0.
 3. Výsledok S:S znamená skontumovaný zápas obom súperom a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 0:4 pre oboch hráčov.
 4. V prípade, že sa súper na dohodnutý zápas nedostaví je jeho zápas kontumovaný s výsledkom 3:S.
 5. V prípade, že súper neodpovedá na návrh hráča o dohodnuté stretnutia, môže si hráč zapísať do výsledku skontumovaný zápas 3:S.
 6. Výsledok S:3 znamená skontumovaný zápas a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 0:4.
 7. V prípade, že výsledok nie je zapísaný do termínu ukončenia kola ani jedným hráčom, bude hráčom zapísaný výsledok S:S.
 8. Premenná K pre výpočet ratingu sa pre squashový zápas upraví podľa dosiahnutého skóre a to tak, že pri výhre a 3:0 bude mať hodnotu 48, pri výhre 3:1 bude mať hodnotu 36 a pri výhre 3:2 sa ponechá na hodnote 24. Rating sa počíta len z odohraných zápasov.
 
 

Pravidlá súťaže "Letná tenisová liga"

 Vymedzenia

 1. Tieto pravidlá vychádzajú zo všeobecných pravidiel servera
 2. Tieto pravidlá sa týkajú súťaží "Letná tenisová liga Bratislava", "Letná tenisová liga Košice", "Letná tenisová liga Prešov", "Letná tenisová liga Žilina", "Letná tenisová liga Nitra", "Letná tenisová liga Martin", "Letná tenisová liga Trnava"

 

 Herný systém

 1. Tenisová liga sa hrá od 1.apríla až do 30. októbra toho istého roku nepretržite. Hracie kolo trvá od 1.dňa v mesiaci po posledný deň v mesiaci. Za sezónu sa stihne odohrať 7 kôl.
 2. Lós nového kola prebehne vždy v prvý deň ďalšieho kola.
 3. Hrá sa pyramídovým herným systémom.
 4. Hráč, ktorý vyhrá zápas získava 1 bod, prehrávajúci získava 0 bodov.
 5. Pre poradie v skupine je prvým kritériom počet dosiahnutých bodov, druhým je dosiahnuté skóre, tretím je vzájomný zápas, štvrtým dlhodobý rating a piatym kritériom je lós.
 6. Zaregistrovaní hráči sú zaradení do 5-členných skupín, každý hráč by tak mal odohrať počas mesiaca 4 zápasy so svojimi súpermi v skupine.
 7. Miestom hry je tenisový kurt ľubovolného povrchu v meste, pokiaľ sa hráči nedohodnú inak.
 8. Zápas sa hrá na 2 víťazné sety.
 9. Aby sa stihol zápas odohrať v 60 minútach, pre tenisovú ligu nepoužívame tradičnú 3-setovú formu zápasu, ale skrátenú formu zápasov.
 10. Hra pozostáva z dvoch skrátených setov (s tie-breakom pri stave 1:1 na sety). Skrátený set sa hrá na 4 hry miesto na 6 hier. Set sa teda vyhráva pri stave 4:0, 4:1 a 4:2. Pri stave 4:3 sa hrá do 5:3, alebo pri stave 4:4 do 5:4 - nehrá sa na rozdiel dvoch setov.
 11. Pri stave 1:1 na sety sa miesto tretieho setu hrá okamžitý tie-break, pri ktorom vyhráva hráč, ktorý prvý získa 7 (a viac bodov) a zároveň vyhráva o dva body. Hráč, ktorý prijímal podanie pri poslednej hre začína s podaním pri tie-breaku.

 Výsledky a rating

 1. Výsledky sa zadávajú v tvare „počet vyhratých setov hráča : počet prehratých setov hráča“ z možností 2:0, 2:1, 1:2, alebo 0:2. Okrem toho je možné zadať aj výsledky v tvare 2:S a S:2.
 2. Výsledok 2:S znamená skontumovaný zápas súpera a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 2:0.
 3. Výsledok S:S znamená skontumovaný zápas obom superom a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 0:3 pre oboch hracov.
 4. V prípade, že sa súper na dohodnutý zápas nedostaví jeho zápas je kontumovaný s výsledkom 2:S.
 5. V prípade, že súper neodpovedá na návrh hráča o dohodnuté stretnutia, môže si hráč zapísať do výsledku skontumovaný zápas 2:S.
 6. Výsledok S:2 znamená skontumovaný zápas a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 0:3.
 7. V prípade že výsledok nie je zapísaný ani jedným hráčom do termínu ukončenia kola, hráčom bude zapísaný výsledok S:S
 8. Premenná K sa pre tenisový zápas upraví podľa dosiahnutého skóre a to tak, že pri výhre a 2:0 bude mať hodnotu 48 a pri výhre 2:1 bude mať hodnotu 36. Rating sa počíta len z odohraných zápasov.